Tündérkert Panzió

Általános Szerződési Feltételek

Általános rendelkezések

1.) A Tündérkert Panzió Őrség (Kormorán Öko Kft. 9932. Viszák, Fő út 137.) – a továbbiakban Szállásadó– ezen általános szerződéses feltételek alapján köt szerződést szállásszolgáltatás nyújtására.

2.) Az általános szerződési feltételek nem zárják ki, hogy a Szállásadó akár ezen általános szerződési feltételek alapján, akár ezen általános feltételektől részben vagy egészben eltérő feltételekkel kössön szállásközvetítői szerződést utazásszervezőkkel, szervezőkkel, jogi személy megrendelőkkel, egyéni vállalkozókkal.

Szerződő felek

1.) A Szállásadó szolgáltatását minden esetben a vendég veszi igénybe.

2.) Amennyiben a vendég a Szállásadó szolgáltatását közvetlenül a Szállásadó rendeli meg, úgy a szállásadói szerződés a vendég és a Szállásadó között jön létre.

3.) Amennyiben a Panzió szolgáltatásokat a vendég megbízása alapján harmadik személy (közvetítő) rendeli meg, úgy a szerződés a Szállásadó és a közvetítő között jön létre, és a Szállásadó szállodai szolgáltatásnyújtásának feltételeit ezen szerződés szabályozza. A Szállásadó nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy a vendéget jogszerűen képviseli-e, ezért a Szállásadó felelősséget nem vállal.

4.) A Szállásadó kizárólag cselekvőképes személlyel köt szerződést.

5.) Nem cselekvőképes vagy 18 éven aluli személy kizárólag cselekvőképes, nagykorú kísérővel veheti igénybe a Szállásadó szolgáltatásait.

A szerződés létrejötte

1.) A vendég online kezdeményezheti a foglalást a www.tunderkertorseg.hu oldalunkon ( vagy közvetítő oldalon keresztül: Szállás.hu, Booking.com) ahol az árról tájékoztatást kap, ami ajánlatnak minősül. Bármelyik foglalási úton érkező foglaláskor a jelen ÁSZF elfogadása kötelező. A Szállásadó a foglalás véglegesítésére előleget kér, aminek megérkezéséig a foglalás függő státuszban van. Megszűnik a Szállásadó ajánlati kötötsége, ha az előleg bekérő elküldésétől számított 48 órán belül nem érkezik meg az előleg, vagy bankártya fedezet esetén a kártya nem nyújt fedezetet.

2.) A szerződés a vendég előleg befizetésének napján lép hatályba.

3.) A szerződés írásban megkötött szerződésnek minősül.

4.) A szerződésnek a vendég/szerződő fél alábbi adatait kell tartalmaznia:

• a vendég/szerződő fél neve,

• lakcíme (székhelye),

• telefonszáma, e-mail címe,

• foglalási garancia.

5.) A szóban leadott megrendelés/foglalás, módosítás, megállapodás, illetve a Szállásadó szóbeli visszaigazolása nem szerződésértékű.

6.) A szállásszolgáltatás meghatározott időtartamra szól, amelynek kezdő és befejező napját a szerződés tartalmazza.

7.) A Szállásadó jogosult ezen általános szerződéses feltételektől eltérő feltételeket kikötni ajánlatában.

8.) Ha a vendég a szerződésben meghatározott időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyja a szobát, a Szállásadó jogosult a szolgáltatás szerződésben meghatározott ellenérték teljes összegére.

9.) A lejárati idő előtt megüresedett szobát a Szállásadó jogosult újra értékesíteni.

10.) A szállás-szolgáltatás vendég által szóban vagy írásban kezdeményezett meghosszabbításához a Szállásadó előzetes, írásban tett hozzájárulása szükséges. Ebben az esetben a Szállásadó a már teljesített szolgáltatások teljes ellenértékét követelheti, a meghosszabbítást e feltétel teljesítéséhez kötheti.

11.) A szerződést a vendég és a Szállásadó együttesen, írásban módosíthatják, egészíthetik ki.

12.) A Szállásadó házirendje a szerződés része.

Szállásfoglalási és fizetési feltételek

Elállás a szerződéstől

1.) Amennyiben a Szállásadó az ajánlatában más feltételt nem határozott meg, úgy a másik szerződéskötő fél a szerződésben meghatározott érkezési napot megelőző 30. napig írásban tett nyilatkozatával kötbérmentesen elállhat a szerződéstől, és az addig kifizetett előleget a Szállásadó 8 napon belül visszautalja arra a bankszámla számra, ahonnan az utalás érkezett. Szép kártyás fizetés esetén csak a Szépkártya szolgáltatóhoz fizetjük vissza a SZÉP kártya Szolgáltató jutalékával csökkentett összeget.

2.) Lemondási időn belüli elállás esetén a Panzió által megküldött visszaigazolásban feltüntetett elállási feltételekben meghatározott kötbért köteles fizetni.

3.) A kötbér mértéke (3-30 napig) a szerződésben meghatározott szolgáltatás teljes összegének 40%-a, de az érkezés napja (14:00 óra) előtt 72 órán belüli lemondásnál a szolgáltatás 100%-a a kötbér

4.) Ha a szerződő fél a szállás-szolgáltatás igénybevételét előlegfizetéssel, hitelkártya garanciával, vagy más, a szerződésben foglalt módon nem biztosította (érkezési nap előtt 24 órával foglalt: Last Minute), a Szállásadó szolgáltatási kötelezettsége a szerződésben meghatározott érkezési nap délután 4 óráig áll fenn. Ezen időpont után a Szállásadó szolgáltatási kötelezettsége megszűnik, és jogosult a kötbérigényét, valamint a vendég meg nem érkezése következtében keletkezett kárának megtérítését követelni.

Árak

1.) A Szállásadó aktuális szobaárai a www.tunderkertorseg.hu honlapon, és a szálláshelyen kerültek kifüggesztésre, ami csak tájékoztató jellegűnek tekinthető.

2.) A Szállásadó egyéb szolgáltatásainak árlistái az adott részlegeken állnak rendelkezésre.

3.) A Szállásadó a meghirdetett árait előzetes bejelentés nélkül szabadon megváltoztathatja.

4.) A Szállásadó az árak közlésekor megjelöli a szolgáltatást terhelő, jogszabályban meghatározott, az ajánlattételkor érvényes adótartalmának mértékét. A Szállásadó az adójogszabályok változása miatti többletterheket előzetes értesítés mellett a szerződő félre hárítja.

5.) A Szállásadó az aktuális akciókat, kedvezményeket a weboldalán teszi közzé. A meghirdetett kedvezmények nem vonhatók össze semmilyen más kedvezménnyel.

6.) A Szállásadó ajánlatának megküldése után közzétett kedvezmény, akció a megküldött ajánlatot nem érinti.

Fizetés módja, foglalási garanciák

1.) A Szállásadó a szerződő félnek nyújtott szolgáltatásai ellenértékét legkésőbb az igénybevételt követően, a szálláshelyről való távozást megelőzően igényli. Egyedi megállapodás alapján a Szállásadó utólagos fizetésre is lehetőséget adhat.

2.) A Szállásadó a szerződés szerinti szolgáltatások ellenértéke kifizetésének biztosítására

• bankkártya garanciát kérhet, amelynek értelmében a megrendelt és visszaigazolt szolgáltatás ellenértékét a Szállásadó a bankkártyán zárolja, vagy levonhatja,

• előleget kérhet,

• kérheti a megrendelt és visszaigazolt szolgáltatás teljes összegének előre történő kifizetését.

3.) A Szállásadó a számlát forintban állítja ki.

4.) A szerződő fél a számlát készpénzben, előzetes banki átutalással vagy az alábbi bankkártyákkal egyenlítheti ki:

Mastercard, Visa, American Express,

5.) Teljesített fizetésnek a Szállásadó számláján megjelenő összeg tekinthető.

6.) Egyéb fizetési módok a helyszínen: SZÉP kártya, szálláshely, vendéglátás, szabadidő zsebekből.

7.) Bármely fizetési mód alkalmazásával kapcsolatban felmerülő költség a szerződő felet terheli.

A Panzió szobáinak igénybevétele és feltételei

1.) A vendég a Panzió szobát az érkezése napján 14 órától foglalhatja el.

2.) A vendég a Panzió szobát a szerződés szerinti utolsó tartózkodási napon délelőtt 10 óráig köteles poggyászával, a Panzióba behozott dolgaival együtt elhagyni.

3.) Ha a vendég az előzőekben meghatározott időpont előtt és/vagy után akarja a szobát elfoglalni vagy elhagyni, a Szállásadó díjat számolhat fel. Korai érkezés: 12:00 órától 1000 Ft/fő, kései távozás: 14:00-ig 4000 Ft/fő, 18:00-ig 8000 Ft/fő. Ebben az esetben a szobát teljes értékűen használhatja. Az érkezés/távozás előtt/után 2-2 órával a csomagokat a Recepción térítésmentesen elhelyezhető.

4.) A vendég a Panzióba való megérkezésekor, a Panzió szoba elfoglalása előtt köteles a recepción bejelentkezni és a bejelentőlapot kitölteni. A bejelentőlap kitöltése nélkül a Panzió szoba nem foglalható el, és a Szállásadó szolgáltatásai nem vehetők igénybe.

5.) A Szállásadó kármegelőzési kötelezettségének teljesítése érdekében kérheti, hogy a vendég igazolja személyazonosságát. Amennyiben a vendég a Szállásadó felhívására sem igazolja hitelt érdemlően személyazonosságát, a Szállásadó azonnali hatállyal elállhat a szerződéstől és kárainak megtérítését követelheti.

6.) Nem uniós állampolgár, illetve hontalan vendég esetében a Szállásadó köteles a vendég útlevelét/hontalanságát igazoló okmányát a bejelentkezéskor elkérni, az abban szereplő adatokat a vendégkönyvben rögzíteni, az úti okmányról másolatot készíteni

Ajándékutalvány elfogadási szabályzat

1. Az ajándékutalvány felhasználható a Tündérkert Panzió Őrség bármely szolgáltatására: szállás, minibár, kerékpárbérlés, alkoholos- és alkoholmentes italok, rendezvényszolgáltatás.

2. A felhasználás egyszeri alkalmommal lehetséges, és a teljes összegre, egy foglaláson belül.

3. Az ajándékutalvány nem váltható vissza, felhasználására egy évig van lehetőség, a vásárlástól számítva.

4. Lemondás esetén (amennyiben kötbérterhes időn, 30 napon belül történik) ugyan úgy működik mint az előleg, vagyis kötbérként kerül elszámolásra, és a teljes összegre vonatkozóan. A módosítás is lemondásnak minősül!

5. Az ajándékutalványról számlát állíítunk ki, a Megrendelő nevére, amit az összeg befizetése után e-számla formájában küldünk meg. A végszámla a Felhasználó nevére a távozáskor kerül kiállításra.

6. Az ajándékutalvány beváltása történhet a foglaláskor (ekkor előlegként kezeljük), vagy a végszámla fizetésekor. Végszámlánál az utalvány összege nem lehet nagyobb mint a fizetendő összeg! (nem fizetünk vissza az utalvány összegéből)

7. Fizetni csak az utalványon szereplő névvel lehetséges: a foglaló nevének, és az ajándékutalványon szereplő névnek azonosnak kell lennie.

8. Az ajándékutalvány átruházható, amennyiben az utalványon szereplő Tulajdonos írásban hozzájáruló nyilatkozatot tesz, egyszeri alkalommal.

9. Beváltásnál tájékozodj az ÁSZF szabályairól is : https://tunderkertorseg.hu/aszf

Háziállatok

Házi kedvenc: Szállásadó fogad kutyákat, macskákat, egyéb állatokat előzetes hozzájárulással, feltételekkel, térítés ellenében.

Kutyák esetében 35 kg-ig 4000 Ft/éj

Macskák esetében 1500 Ft/éj felár ellenében a kutya-macska barát etikett betartásával, ami alább olvasható.

Ne legyen agresszív emberekkel és más kutyákkal szemben. Ápoltan érkezzen a vendégházban, bolhák ellen védve legyen. Hatóságilag kötelező oltásokkal rendelkeznie kell, és ezt a Gazdának bizonyítani kell tudnia. A szobákban a Kutyáknak csak a Gazdájuk által biztosított fekhelyen szabad tartózkodniuk, a szoba bármely takaróját, törölközőjét erre nem használhatják! Egyedül a szobában nem hagyható sem kutya, sem macska. Kérjük, legyenek tekintettel a vendégház többi Vendégeire, akár két akár négylábú. Vegyék figyelembe, hogy vendégházunkban kutyákat nem kedvelő Vendégek is érkezhetnek, ezért kérjük, tartsa kontroll alatt a kutyát és ne engedje, hogy bárki felé kérés nélkül közeledjen. Agresszív viselkedés, a házban ugatás, Vendégpanasz esetén a Gazdát megkérjük a távozásra, Házirend megsértésére hivatkozva! Ha a kutya a kertben tartózkodik, legyen szíves összeszedni, amit a kutya maga után hagy. A kutya hangos ugatással ne zavarja a pihenni vágyó Vendégeket. A kutya az étkező helyiségben nem tartózkodhat. Minden egyéb állat a Szállásadóval történt megállapodásnak megfelelően hozható be a Panzióba.

A szerződés teljesítésének visszautasítása, a szolgáltatási kötelezettség megszűnése

1.) A Szállásadó jogosult a szállás-szolgáltatásra vonatkozó szerződést azonnali hatállyal felmondani, így a szolgáltatások nyújtását megtagadni, ha:

a) a vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésre bocsátott szobát, illetve a létesítményt,

b) a vendég a Szállásadó biztonsági előírásait, rendjét nem tartja be, annak alkalmazottaival kifogásolhatóan, durván viselkedik, alkohol, vagy drogok befolyása alatt áll, fenyegető, sértő, vagy más elfogadhatatlan viselkedést tanúsít,

c) a vendég fertőző betegségben szenved.

d) a szerződő fél nem teljesíti a szerződésben meghatározott előlegfizetési kötelezettségét a meghatározott időpontig

2.) Megszűnik a felek közötti szerződés, amennyiben annak teljesítése vis maior következtében lehetetlenné válik.

A vendég betegsége, halála

1.) Amennyiben a vendég a szállás-szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt megbetegszik, és maga nem képes saját érdekében eljárni, a Szállásadó orvosi segítséget ajánl fel. A vendég a felajánlott orvosi segítséget saját felelősségére és kockázatára veszi igénybe. Az orvos nem a Szállásadó alkalmazottja, megbízottja, a diagnózisért, az alkalmazott terápiáért, annak következményéért a Szállásadó nem tartozik felelősséggel.

2.) A vendég betegsége/halála esetén a Szállásadó költségeinek megtérítésére tart igényt a beteg/elhunyt hozzátartozója, örököse, illetőleg a számlafizetője részéről; az esetleges orvosi és eljárási költségek, az elhalálozást megelőzően igénybevett szolgáltatások ellenértékének, és a betegség/haláleset kapcsán a felszerelések, berendezési tárgyakban keletkezett esetleges károk tekintetében.

A szerződő fél jogai

1.) A szerződés értelmében a vendég jogosult a megrendelt szoba, valamint a szálláshely azon létesítményeinek rendeltetésszerű használatára, melyek beletartoznak a szokásos szolgáltatási körbe, illetve amelyről a felek a szerződésben megállapodtak, és nem esnek speciális feltételek hatálya alá.

2.) A vendég a szálláshelyen való tartózkodás időtartama alatt a Szállásadó által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet. A Szállásadó az ezen időszakban hozzá írásban benyújtott panaszt megvizsgálja és kezeli.

3.) A Panzióból való elutazását követően a vendég panasztételi joga megszűnik.

A szerződő fél/vendég kötelezettségei

1.) A szerződő fél köteles a szerződésben megrendelt szolgáltatások ellenértékét a szerződésben meghatározott időpontig és módon kiegyenlíteni.

2.) A vendég gondoskodik arról, hogy a felelőssége alá tartozó 18 év alatti és/vagy nem cselekvőképes személy csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjon a Panzióban.

3.) A vendég kötelezettséget vállal, hogy a felelőssége/felügyelete alá tartozó 18 éven aluli személy a Panzióban való tartózkodásának időtartama alatt a Panzió területén nem fogyaszt alkoholt.

4.) A vendég saját ételt-italt feltételekkel hozhat be a Panzió területére. Saját étel-ital fogyasztása csak a Szállásadó engedélyével lehetséges, a házirendben foglaltak szerint.

5.) A vendég által hozott tűzijátékhoz és egyéb engedélyköteles tevékenységhez a Szállásadó előzetes írásos hozzájárulása, továbbá a szükséges hatósági engedélyek bemutatása szükséges. Az engedélyek beszerzése a vendég kötelessége és költsége.

6.) A vendég a Szállásadó berendezéseit, eszközeit, szolgáltatásait, rendezvényeit saját felelősségére, saját aktuális fizikai, érzelmi és egészségi állapotára figyelemmel, rendeltetésszerűen használja, illetve veszi igénybe.

A szerződő fél/vendég kártérítési felelőssége

1.) A vendég felelősséggel tartozik mindazon károkért és hátrányokért, amelyet a vendég, kísérője vagy felügyelete alá tartozó személy okozott a Szállásadónak vagy harmadik személynek.

2.) A vendég ezen felelőssége akkor is fennáll, ha a károsult jogosult a kár megtérítését közvetlenül a Szállásadótól igényelni.

A Szállásadó zálogjoga

1.) A Szállásadót a vendég által igénybe vett, de ki nem fizetett szolgáltatások ellenértékének összegéig zálogjog illeti meg a vendég Panzióba bevitt dolgain. A zálogjog érvényesítése során a Szállásadó jogosult a vendég bevitt dolgait lefoglalni, elvitelüket mindaddig visszatartani, amíg a vendég a tartozását ki nem egyenlíti. A dolog lefoglalásával, őrzésével, kezelésével kapcsolatos költségek a vendéget terhelik.

2.) A zálogjog nem érvényesíthető a vendég személyazonossági okmányára, bankkártyájára, egy rend évszaknak megfelelő ruházatára.

A Szállásadó kötelezettsége

1.) A szerződés alapján a Szállásadó köteles a megrendelt szállást és egyéb szolgáltatást a vonatkozó előírásoknak, szabványoknak megfelelően teljesíteni.

2.) A Szállásadó köteles a vendég írásos panaszát kivizsgálni és a panasz orvoslásához szükséges lépéseket, intézkedéseket megtenni.

3.) A Szállásadó a vendég vendégházbeli tartózkodásáról harmadik személynek ideértve a vendég közeli hozzátartozóit, kizárólag a vendég előzetes írásbeli engedélye alapján ad tájékoztatást. E tájékoztatási tilalom nem vonatkozik a jogszabály alapján történő megkeresésre.

A Szállásadó kártérítési felelőssége

1.) A Szállásadó felelősséggel tartozik a vendég bevitt dolgában keletkezett kárért, amennyiben a kár a vendégek által rendszerint használt vagy a vendég számára nyitott helyen következett be.

2.) Mentesül a Szállásadó felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kár az alkalmazottak és a vendégek körén kívüli, előre nem látható és elháríthatatlan ok miatt következett be, vagy a kárt a vendég maga okozta.

3.) A Szállásadó kijelölhet olyan helyeket a Panzióban vagy annak területén, ahová a vendég nem léphet be, nem tartózkodhat. Az ilyen helyeken történt esetleges kárért, sérülésért a Szállásadó nem tartozik felelősséggel.

4.) A vendég köteles haladéktalanul tájékoztatni a Panziót az őt ért kárról, az azt okozó eseményről, és egyben köteles mindazon adatot a Szállásadó rendelkezésére bocsátani, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, az esetleges rendőrségi eljáráshoz szükséges. A késedelmes bejelentésből, illetve a szükséges adatok nem vagy hiányos rendelkezésre bocsátásából eredő károkért a Szállásadó nem vállal felelősséget.

5.) Értéktárgyban, készpénzben, értékpapírban keletkezett kárért a Szállásadó csak abban az esetben tartozik felelősséggel, ha azt megőrzésre kifejezetten átvette.

6.) Értékpapírban, értéktárgyban, készpénzben keletkezett kárért a Szállásadó abban az esetben is felelősséggel tartozik, ha a kár olyan okból következett be, amelyért a Szállásadó a kártérítés általános szabályai szerint felelősséggel tartozik. Ebben az esetben a bizonyítás a vendéget terheli.

7.) A Szállásadó nem felel a Panzió berendezéseinek, felszereléseinek stb. nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért.

8.) A Szállásadó nem tartozik felelősséggel mindazon kárért, hátrányért, sérelemért, amelyet a Panzió más vendége okozott a vendégnek és/vagy a felügyelet alá tartozó személynek.

A kártérítés mértéke:

1.) A Szállásadó a készpénzben, értékpapírban, értéktárgyban keletkezett kár esetében a tényleges kárt köteles megtéríteni. Értékpapírnál a tényleges kár mértéke megegyezik károsodott értékpapír névértékével.

2.) Minden egyéb bevitt dologban keletkezett kárnál a kártérítés felső határa a napi szobaár ötvenszerese. Adathordozóban keletkezett kár esetén a vendégház az adathordozó kereskedelmi forgalmi árát köteles megtéríteni.

3.) A Szállásadó jogosult az ajánlatában megnevezni azon dolgokat, amelyek bevitelét a Panzió területére nem engedélyezi. Az engedély ellenére bevitt dologban keletkezett kárért a Panzió nem tartozik felelősséggel.

Viták rendezése

A szerződő felek a szerződés teljesítésével kapcsolatban felmerült vitáikat elsősorban békés úton rendezik. Amennyiben a békés út eredménytelen, úgy a szerződő felek a perértéktől függően a Körmendi Járásbíróság, illetve a Szombathelyi Törvényszék kizárólagos illetékességét köti ki.